Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

 • 1. Identyfikacja pomysłów biznesowych
  2. Budowanie modeli biznesowych firmy
  3. Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy
  4. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania

 • 1. Autoprezentacja - kreowanie wizerunku menadżera
  2. Doskonalenie umiejętności menadżerskich
  3. Komunikacja społeczna
  4. Zarządzanie wizerunkiem firmy

 • 1. Zarządzanie projektami
  2. Podejmowanie decyzji
  3. Myślenie systemowe
  4. Budowanie relacji z otoczeniem

 • 1. Kobieta w biznesie
  2. Planowanie scenariuszowe
  3. Motywowanie
  4. Etyka

 • 1. Kluczowe czynniki sukcesu
  2. Biznesplan
  3. Jak założyć działalność gospodarczą
  4. Podstawy MSP

 • Jak korzystać ze szkolenia w technologii e-learning. Podstawowe rozwiązania zastosowane w szkoleniach SPINKUBATORA.

  UWAGA: ten kurs uruchomi się w obecnym oknie przeglądarki. Pozostałe kursy będą otwierać się w nowym oknie przeglądarki, co może wymagać odpowiedniej konfiguracji przeglądarki (tzw. "wyskakujące okna"). Jak skonfigurować narzędzie, wyjaśniono w treści instrukcji.

 • Metody generowania atrakcyjnych pomysłów biznesowych. Szkolenie wyjaśnia, jak unikać przeszkód w twórczym myśleniu i jak stosować podstawowe techniki kreatywnego myślenia.

 • Celem szkolenia jest przedstawienie narzędzi do tworzenia i rozwijania modeli biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek spin off. Omówienie 9 komponentów modelu biznesowego wg Osterwaldera.

 • Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności związanej z komercjalizacją wyników badań naukowych oraz ochrony własności intelektualnej. Prezentacja metod materializacji pomysłów - jak przejść od idei do zysków, jak ocenić wartość pomysłu.

 • Szkolenie dotyczy źródeł i sposobów pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na rozwój przedsiębiorstwa biznesowego w początkowej fazie.

 • Wykorzystanie technik aktorskich: praca nad słowem (dykcja), panowanie nad głosem (emisja głosu), postawa ciała, ekspresja.

  Autoprezentacja:  efekt pierwszego wrażenia,  przygotowanie merytoryczne wystąpienia, ruch sceniczny, pozytywna samoocena, radzenie sobie z tremą, czyli metody panowania i pomniejszanie jej skutków oraz wystąpienia publiczne i pracę z mikrofonem.

 • Celem tego warsztatu jest opracowanie mapy umiejętności menedżerskich służącej do zobrazowania narzędzi menedżerskich. Uczestnicy poznają dwie podstawowe grupy umiejętności – miękkie, czyli tzw. społeczne,  oraz twarde, tzw. biznesowe, a także wezmą udział w praktycznych krótkich ćwiczeniach w zakresie każdej z omawianych umiejętności.

 • Głównym celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom pracy nad własnymi umiejętnościami porozumiewania się z innymi i wykorzystywania efektywnej komunikacji społecznej do budowania nowych biznesów (m.in. spin off) opartych na konstruktywnych relacjach z innymi ludźmi.

  Uczestnicy poznają między innymi tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej, metody prezentacji i argumentacji, będą uczyli się, jak usprawnić komunikację, jak interpretować i wkorzystywać sygnały mimowolne wysyłane przez rozmówcę, jak pokonywać różne przeszkody pojawiające się w trakcie procesu porozumieniwania się, wreszcie jak dopasować się do każdego typu rozmówcy i umieć się z nim prozumieć.

 • Warsztatu ma za zadanie podniesć kompetencje uczestników w zakresie podstawowych narzędzi do budowania wizerunki firmy, w tym szczególnie:

  • dotyczących wizualizacji firmy (logo, headline, haseł),
  • tożsamości i osobowości marki oraz pozycjonowania,
  • głównych narzędzi PR,
  • reklamy oraz obsługi klienta,
  • budowania komunikatu nastawionego na potrzeby klienta czy udziałowców firmy,
  • negocjacji,
  • radzenia sobie z krytyką, atakiem werbalnym czy roszczeniami ze strony np. dziennikarzy.